Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему који прописује да се запосленима у здравственим установама, запосленима у систему војног здравства, запосленима на пословима здравствене заштите у установама социјалне заштите, неговатељицама у установама социјалне заштите, основица за обрачун и исплату плата увећава за 10% и тако утврђена основица повећаће се за 5%, почев од плате за децембар 2020. године.

Осталим запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање, плате се повећавају за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. године.

Очекујемо доношење Закључка Владе Републике Србије којим ће се одредити висина основица за запослене у здравству и социјалној заштити.

Због немогућности коришћења годишњег одмора запослених услед епидемије, на који проблем су представници Синдиката више пута указали ресорном министарству, Влада Републике Србије донела је Закључак број 131-10296/2020 од 15.12.2020.године, о препоруци послодавцима на територији Републике Србије да запосленима у установама социјалне заштите и установама здравствене заштите у систему здравствене заштите у Републици Србији и Министарству здравља, који имају обавезу радног ангажовања у току трајања епидемије заразне болести КОВИД-19, омогуће да искористе припадајући годишњи одмор за 2020. годину, односно пре тога за 2019. годину, у измењеним роковима („Сл. гласник РС“, бр. 151/2020).

Ова препорука Владе налаже послодавцима да омогуће запосленима да искористе припадајући годишњи одмор за 2020. годину и то први део у трајању од две радне недеље, у континуитету, закључно са 31. децембром 2021. године, а преостали део закључно са 30. јуном 2022. године, а запосленима који нису искористили део годишњег одмора из 2019. године у складу са ставом 1. Закључка Владе 05 број 53-3041/2020. године од 6. априла 2020. године, омогуће да искористе тај део годишњег одмора најкасније 30. јуна 2021. године, а пре коришћења припадајућег годишњег одмора за 2020. годину.

Овом приликом желимо да напоменемо да је Законом о буџету РС за 2021.годину прописано да се исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање у 2021. години може вршити на основу одлуке Владе.

Наведи закони ступили су на снагу дана 12.12.2020.године.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ