МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ РАЗЛИКЕ ПЛАТЕ ЗА 3% ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА ЗА ДЕЦЕМБАР 2015.ГОДИНЕ

Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) прописано је да се у 2016. години плате запослених у установама здравствене и социјалне заштите могу повећавати за 3%.

Влада Републике Србије је 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим је прописано: „Плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунаваће се и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 13.01.2016. године упутио допис број 450-217/16 Покрајинском фонду и свим филијалама РФЗО да се на основу наведеног закључка обрачуна први део плате за јануар 2016. године применом нове нето основице. У истом допису се наводи да је Републички фонд упутио захтев Министарству здравља за инструкцију у вези примене закључка Владе у делу који се односи на почетак примене нове нето основице од плате за децембар 2015.године, иако јасно стоји у допису Министарства финансија број 121-13723/2015-01 од 25.12.2015. године да ће се плате запослених у здравству и социјалној заштити обрачунавати и исплаћивати по основици која почев од плате за децембар 2015. године, износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.

С тим у вези, Синдикат је дана 18.01.2016.године упутио премијеру и ресорним министарствима захтев за поштовање закона и увећање плата запосленима у здравству и социјалној заштити за 3% почев од плате за децембар 2015. године.
Упркос наведеном, Републички фонд није пребацио средства за плате за децембар 2015. године увећана за 3%, правдајући се да чека инструкцију Министарства здравља коју никада није добио, па су запослени остали без својих законом гарантованих права.

Са изнетог, захтевамо да Министарство здравља упути инструкцију Републичком фонду за здравствено осигурање да се запосленима исплати разлика плате за 3% за децембар 2015. године.

Очекујемо Вашу хитну реакцију, како би се поступило у складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему и коначно исправила неправда према запосленима.

Председник
др Зоран Савић

Преузмите захтев