ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 5% ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Поштовани,
У складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016) захтевамо да Републички фонд за здравствено осигурање изврши пренос новчаних средстава за исплату плата ка здравственим установама увећан за 5%, односно да Министарство за рад требује средства увећана за 5%, ПОЧЕВ ОД ПЛАТЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. Влада Републике Србије је 23. децембра 2016. године донела Закључак број 121-12361/2016-1 којим је прописано да ће се плате запослених у здравственој и социјалној заштити обрачунавати и исплаћивати по основици која, почев од плате за децембар 2016. године, износи – нето 2.561,23 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.“
Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет у социјалној заштити – што представља трећину запослених, остаће без обећаног повећања плата.
Наведено из разлога што је применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), прописано да запослени чија је основна нето плата пре почетка примене овог закона за пуно радно време била нижа од 25.000 динара задржава своју нето плату.
Дакле запосленима са овим примањима, плата је исплаћивана по основици која износи – нето 2.631,35 динара (у бројним установама није извршено усклађивање за 3% почев од плате за децембар 2015.године) колико је износила пре ступања на снагу закона, а сада је закључком Владе утврђена основица која је нижа од наведене.
Подсећамо на изјаву премијера да ће сви запослени у здравству и социјалној заштити имати повећање плата у овој години, што је у супротности са наведеним закључком Владе Републике Србије.
Захтевамо да ресорна министарства упуте одговарајућу инструкцију ка Републичком фонду за здравствено осигурање, односно да требују средства од надлежних државних институција, како би се поступило у складу са чланом 27е) став 46. Закона о буџетском систему и извршило увећање плате свим запосленима за 5%.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

 

Преузмите захтев