Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обавештава своје чланове, да је дана 24.02.2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 13/2017, објављена Одлука Уставног суда број Iуз-424/2014 којом је суд оценио да одредба члана 179. став 3. тачка 5) Закона о раду није у сагласности са Уставом и као таква престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у ”Службеном гласнику РС”.

Чланом 179. став 3. тачка 5) Закона о раду било је прописано да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину и то ако његово понашање представља радњу извршења кривичног дела учињеног на раду и у вези са радом, независно од тога да ли је против запосленог покренут кривични поступак за кривично дело.

Уставни суд је оценио да је оспореном одредбом Закона о раду послодавцу у суштини дато овлашћење које може имати само суд, јер у конкретном случају, послодавац без вођења кривичног поступка и без обезбеђивања запосленом свих уставних гаранција које се односе на правну сигурност у казненом праву, самостално утврђује да ли понашање запосленог представља радњу извршења кривичног дела или не.

Уставни суд је утврдио да је оспореном одредбом нарушена уставна гаранција права на правично суђење, као и уставна гаранција права на правну сигурност у казненом праву, према којој се свако сматра невиним за кривично дело док се његова кривица не утврди правноснажном одлуком суда. Према оцени Уставног суда члан 179. став 3. тачка 5) Закона о раду није у сагласности ни са начелом владавине права, ни са установљеним стандардима Европског суда за људска права.

Због свега наведеног Уставни суд је донео Одлуку којом оспорена одредба престаје да важи.