Обавештавамо Вас да је дана 19. априла 2019. године у ”Службеном гласнику РС” број 29/2019, објављен Посебан колективни уговор за социјалну заштиту у Републици Србији.

Овај уговор је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уговор је закључен на период од три године, почев од дана његовог ступања на снагу.

Право на отпремнину при одласку у пензију, јубиларне награде, накнаду трошкова погребних услуга, као и право на накнаду штете због повреде на раду или професионалног обољења,  остварују сви запослени у установама социјалне заштите почев од 1. фебруара 2019. године.