Републички фонд за здравствено осигурање је дописом 13/1 број 450-8394/18-2 од 03.01.2019.године који је упућен нашем Синдикату, потврдио да је поступио по захтеву Синдиката да се плате запосленима у делатности здравства обрачунавају и исплаћују на просечан фонд часова рада од 174 месечно, на начин како је то прописано Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018).

Сходно допису број 157/18 који је Синдикат упутио, РФЗО је дописом 13/1 број 450-8394/18-1 који је упућен свим филијалама, информисао филијале да је обрачун основне плате и додатака на плату уређен на јединствен начин за све здравствене установе, те да стога филијале не треба здравственим установама да оспоравају обрачун плате који је извршен у складу са ПКУ.

Синдикат је још једном показао своју снагу и својим деловањем заштитио права запослених.

Настављамо активности на унапређењу услова рада и побољшању материјалног положаја запослених.

У прилогу овог обавештења можете погледати захтев који је Синдикат упутио РФЗО, као и одговор РФЗО у којем се потврђује да је захтев Синдиката уважен.

 

БУДИ ЧЛАН СИНДИКАТА ЧИЈА СЕ РЕЧ УВАЖАВА!

УЧЛАНИ СЕ – ИМАШ ПРИЛИКУ ДА СЕ ТВОЈ ГЛАС ЧУЈЕ И УВАЖИ!

САМО ЈАК СИНДИКАТ МОЖЕ ПОБОЉШАТИ ТВОЈ РАДНО-ПРАВНИ СТАТУС!

МИСЛИТЕ О ТОМЕ КАДА СТОЈИТЕ ПО СТРАНИ И КАДА СЕ ВАША РЕЧ НЕ ЧУЈЕ!

 

 

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ УПУЋЕН РФЗО

ПРЕУЗМИТЕ ОБАВЕШТЕЊЕ УПУЋЕНО СИНДИКАТУ

ПРЕУЗМИТЕ ОВУ ОБЈАВУ