Репрезентативни синдикати друштвених делатности исказују огромно незадовољство предложеним Нацртом закона о систему плата запослених у јавном сектору и начином на који се преговори воде везано за одржавање састанака Радне групе за израду спорног закона.
Указујемо да одредбе спорног закона дерогирају одредбе закључених колективних уговора, као и закона о раду, а нарочито у делу које прописује минули рад, накнаду плате, право запослених на регрес и топли оброк, отпремнину, накнаду трошкова…
Уколико спорни закон буде усвојен у предложеној форми, несумљиво ће се извршити дискриминација запослених у делу јавног сектора, који запослени ће имати мања права од права која уживају запослени како у делу јавног сектора на који се спорни закон не примењује, тако и у реалном сектору.
Нормирање минулог рада на начин како је предложено, запосленима се исти након што се обрачуна кроз коефицијент, практично надаље неће ни обрачунавати.
Накнаде плате је прописана у висини основне плате, што је далеко мање право од оног који је прописан реформиским Законом о раду. Ха овај начин, запослени у делу јавног сектора ће бити драстично оштећени и дискримисани у односу на друге запослене.
Предложено је и да коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора. Предвиђено је да најмања плата буде у висини минималне зараде. Где су онда у таквој плати регрес и топли оброк?
Синдикати инсистирају на поштовању одредби закона о раду и закључених колективних уговора.
У случају да Влада Републике Србије усвоји предложени Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору, аргументе синдиката које није желела да чује за преговарачким столом, чуће на улици.
Будите спремни…