На захтев нашег Синдиката Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-935/2019 од 31.01.2019. године којим се омогућава исплата плата, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Такође, Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број:401-937/2019 од од 31.01.2019. године, којим је дата сагласност да РФЗО асигнацијом измирује обавезе према здравственим установама из Плана мреже којима су блокирани подрачуни, а на основу доспелих обавеза према повериоцима (за испоручене лекове, медицинска средства и др.).

У прилогу овог обавештења можете погледати наведене закључке Владе РС.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ