ZARADE U 2007. PREMA POTPISANOM PROTOKOLU

 

 

Grupa

 

 

 

ZARADE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOJ DELATNOSTI

PREMA PROTOKOLU VLADE SRBIJE u 2007. godini

 

 

2007. godina

 

 

 

 

koefic.

osnovica

1.874.63

Januar

 

Koef. April (2%)

odnosno 6%

koef.

novembar 6,9%

OCR

 April

(3.2%)

1.934.61

OCR

sept. (4,2%)

2.015.87

OCR

novembar

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

1.

Najjednostavniji poslovi (fizički radnik NK)

 

5.81

10.892

5.93

/

11.472

11.954

/

2.

Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama

 

6.06

11.360

6.19

/

11.975

12.479

/

3.*

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme)

 

6.70

12.560

6.83

/

13.213

13.768

/

4.*

Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme)

 

7.20

13.497

7.34

/

14.200

14.796

/

5.*

Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme)

 

7.90

14.810

8.06

/

15.593

16.248

/

6.*

Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme)

 

8.20

15.372

8.36

/

16.173

16.853

/

7.*

Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane, (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije, i sl. (III stepen stručne spreme)

 

8.80

16.497

8.98

/

17.372

18.103

/

8.*

Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme)

 

10.00

18.746

10.20

/

19.733

20.562

/

9.*

Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme)

 

10.50

19.684

10.71

/

20.720

21.590

/

 

10

Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i transfuzija krvi. (IV stepen stručne spreme)

 

11.88

22.270

12.60

/

24.376

25.400

/

 

 

11

Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme)

 

12.37

23.189

13.12

/

25.382

26.448

/

 

12*

Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme)

 

 

13.00

24.370

13.26

/

25.653

26.730

/

 

13*

Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi i ostali poslovi koje obavljaju zdravstveni radnici (V stepen stručne spreme)

 

 

13.00

24.370

13.78

/

26.659

28.779

/

 

 

 

14

Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intezivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, medicinsku pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabineta, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovawe instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme)

 

 

12.80

23.995

13.57

/

26.253

27.335

/

 

 

 

15

Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđawu i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme)

 

13.38

25.082

14.19

/

27.452

28.605

/

16

Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme)

 

13.74

25.757

14.57

/

28.187

29.371

/

 

17

Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeqenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme)

 

14.25

26.713

15.11

/

29.232

30.459

/

18*

Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika,* ekonomista, pravnika i inženjera

 

16.50

30.931

17.49

18.70

33.836

35.258

37.697

19

Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara

 

19.90

37.305

21.10

22.56

40.820

42.535

45.478

20

Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika

 

20.06

37.605

21.27

22.74

41.149

42.878

45.841

 

21

Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama

 

23.06

43.229

24.45

26.14

47.301

49.288

52.695

22

Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS

 

23.24

43.566

24.64

26.34

47.669

49.671

53.098

 

23

Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije i operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeqenjima, rentgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl.

 

24.92

46.716

26.42

28.25

51.112

53.259

56.948

 

24

Specijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti

 

25.88

48.515

27.44

29.33

53.086

55.315

59.125

 

 * Napomena: Protokolom, odnosno zaključcima Vlade Srbije su utvrđene posebne osnovice za obračun zarada zaposlenih koje obavljaju nemedicisnke poslove i za pojedine zaposlene koji obavljaju medicinske poslove, pregledom su izražene u koeficijentima.

  Zaključkom Vlade, odnosno Protokolom utvrđena je i posebna osnovica za obračun zarada u iznosu od 2.249.56 dinara za zaposlene koji dolaze u neposredni kontakt sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama.

Beograd, 04.04.2007.

 

ZARADE PREMA VLADINOM PREDLOGU PROTOKOLA 

Zarade zaposlenih u zdravstvu

s i m u l a c i j a

prema Predlogu protokola Vlade Srbije za 2006. i 2007. godini iznose:

- p r i m e r i -

POSLOVI

                2006.godina 

                                                      2222222222222222222222222222222007.godina

kof. novembar

OCRnovembar

1.874.63

kof.

april

OCR April

1.934.64

OCR sep.

2.015.87

koef.

nov.

Zarada

 

 

Spremačica (u adm. prostorijama)

6.06

11.360

6.19

11.975.43

12.478.43

 

 12.478

Ekonomski tehničar

10.00

18.746

10.20

19.733

20.562

 

20.562

Sestra (u prim. zdrav.)

11.88

22.270

12.60

24.376

25.400

 

25.400

Dipl. ekonomista, dipl. pravnik i dr

16.50

30.931

17.49

33.836

35.258

18.70

37.697

Lekar (u domu zdravlja)

19.90

37.305

21.10

40.820

42.535

22.56

45.780.

Lekar specijalista (u domu zdravlja - ZC)

23.06

43.229

24.45

47.301

49.288

26.14

52.694

Lekar subspecijalista

25.88

48.515

27.44

53.086

55.316

29.34

59.145

*primena koeficijenata uz isplatu januarske zarade 2007. godine

Razlika sestra - ekonomski tehničar u januaru 2007. godine iznosi 1.87 OCR ili 3.524 dinara, u aprilu 2.4 OCR ili 4.643 dinara, u septembru 4.838 dinara.

Razlika lekar - diplomirani ekonomista u januaru 2007. godine iznosi 3.4 OCR ili 6.374 dinara, u aprilu.3.61 OCR ili 6.984 dinara, u novembru 3.86 OCR ili 7.781 dinar.

Beograd 12.decembar 2006.

VLADIN PREDLOG ZARADA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

 

PREDLOG PROTOKOLA VLADE SRBIJE

 

 

2006. god

2007. god

Grupa

 Školska sprema

Uredba

septembar

1%

 

 

 

OCR

 novembar 2006

1.874.63

sa (9,2%)

Koef. April (2%)

koef.

novembar

OCR

 April

(3.2%)

1.934.61

OCR

sept. (4,2%)

2.015.87

OCR

novembar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Najjednostavniji poslovi (fizički radnik NK)

5.81

5.81

10.892

5.93

/

11.472

11.954

/

2.

Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama

6.06

6.06

11.360

6.19

/

11.975

12.479

/

3.

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme)

6.34

6.70

12.560

6.83

/

13.213

13.768

/

4.

Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme)

6.77

7.20

13.497

7.34

/

14.200

14.796

/

5.

Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme)

7.27

7.90

14.810

8.06

/

15.593

16.248

/

6.

Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme)

7.68

8.20

15.372

8.36

/

16.173

16.853

/

7.

Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane, (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije, i sl. (III stepen stručne spreme)

8.13

8.80

16.497

8.98

/

17.372

18.103

/

8.

Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme)

8.28

10.00

18.746

10.20

/

19.733

20.562

/

9.

Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija,  uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme)

9.29

10.50

19.684

10.71

/

20.720

21.590

/

10.

Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i transfuzija krvi. (IV stepen stručne spreme)

10.48

11.88

22.270

12.60

/

24.376

25.400

/

 

 

11.

Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme)

10.91

12.37

23.189

13.12

/

25.382

26.448

/

 

12*

Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme)

 

11.16

 

13.00

24.370

13.26

/

25.653

26.730

/

 

13*

Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi (V stepen stručne spreme)

 

11.29

 

13.00

24.370

13.78

/

26.659

28.779

/

 

 

 

14.

Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intezivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, medicinsku pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabineta, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme)

 

11.29

 

12.80

23.995

13.57

/

26.253

27.335

/

 

 

 

15.

Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme)

11.80

13.38

25.082

14.19

/

27.452

28.605

/

16.

Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme)

12.12

13.74

25.757

14.57

/

28.187

29.371

/

 

17.

Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme)

12.57

14.25

26.713

15.11

/

29.232

30.459

/

18*

Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika,* ekonomista, pravnika i inženjera

14.20

16.50

30.931

17.49

18.70

33.836

35.258

37.697

19.

Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara

17.55

19.90

37.305

21.10

22.56

40.820

42.535

45.478

20.

Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika

17.69

20.06

37.605

21.27

22.74

41.149

42.878

45.841

 

21.

Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama

20.34

23.06

43.229

24.45

26.14

47.301

49.288

52.695

22

Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS

20.50

23.24

43.566

24.64

26.34

47.669

49.671

53.098

 

23.

Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije i operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rentgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl.

21.98

24.92

46.716

26.42

28.25

51.112

53.259

56.948

 

24.

Specijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti

22.83

25.88

48.515

27.44

29.34

53.086

55.315

59.146

 

* Koeficijent se primenjuje uz isplatu januarske zarade 2007. godine (grupa poslova pod rednim brojem: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 i 18).

* Koeficijent, april 2007. godine uvećan za 2%

*Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima, rade na odeljenju,

odnosno učestvuju u zravstvenoj dijagnostici i terapiji, na istraživanjima u laboratorijama

dodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi 0,36

* Uvećavaju se koeficijenti za 20% za zaposlene koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima u psihijatrijskim ustanovama, sa primenom uz isplatu januarske zarade za 2007. godinu

Napomena: Opis poslova je prenet iz Uredbe o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, objavljen u "SL. Glasniku RS" br. 106 od 24. novembra 2006. godine

Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti po predlogu Protokola (bez poreza i doprinosa) iznosi:

Za novembar 2006. godine - 1.874.63 dinara

Za april 2007. godine - 1.934.61

Za septembar 2007. godine - 2.015.87

                Beograd, 12. decembar 2006. godine

 PREGLED KOEFICIJENATA ZA NEMEDICINSKO OSOBLJE

GRUPA

ŠKOLSKA SPREMA

KOEFICIJENT

1.

Najednostavniji poslovi *fizički radnik NK

5.81

 2.

Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama

 6.06

 3.

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stučne spreme)

 6.70

 

4.

Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stručne spreme)

 

7.20

  5.

Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen strručne spreme)

7.90

 6.

Pomoćni poslovi kod obdukcije (IIstepen stručne spreme)

 8.20

 

7.

Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije i sl. (III stepen stručne sprema)

 

8.80

 

8.

Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme)

 

10.00

 

9.

Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija, urežaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme)

 

10.50

ZARADE PREMA VLADINOM PREDLOGU PROTOKOLA

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

   I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

  

Zarade zaposlenih u zdravstvu

s i m u l a c i j a

prema predlogu Protokola Vlade Srbije za 2006. i 2007. godini iznose:

 

- p r i m e r i -

 

 Poslovi

2006. nov.    (4%)

2007. godina

 

kof. 13.35

novembar

1.874.65

kof. 2% (6%)

April 3.2%

1.934.64

sep. 4.2%

2.015.90

koef

6.9%

Zarada

novembar

 

Spremačica (u adm. prostorijama)

6.06

11.360.38

6.19

11.975.43

12.478.43

 

 

Ekonomski tehničar

8.28

15.522.11

8.45

16.347.71

17.034.36

 

 

Sestra (u prim. zdrav.)

11.88

22.270.85

12.60

24.376.47

25.400.34

 

 

Dipl. ekonomista, dipl. pravnik i dr

16.10

30.105.87

17.07

33.024.31

34.411.42

18.25

36.789.63

Lekar (u domu zdravlja)

19.90

37.305.54

21.10

40.820.91

42.535.49

22.56

45.780.03

Lekar specijalista (u domu zdravlja - ZC)

23.06

43.229.43

24.45

47.301.95

49.288.76

26.14

52.694.85

Lekar subspecijalista

25.88

48.515.95

27.44

53.086.53

55.316.30

29.34

59.145.63

 Napomena:           sestra : ekonomski tehničar novembar 2006.             1.44 : 1 u dinarima 6.748.74 (raz. koef. 3.6)

                                           "   sestra 2007.                                                    1.50 : 1 u dinarima 8.365.98 (raz. koef. 4.15)

 

Beograd 20. oktobar 2006.

KOEFICIJENTI I OSNOVICE

Broj 138

Beograd, 22.09.2006. god.

 

 

                        ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA

            Poštovane kolege,

            Saglasno zaključku Republičkog odbora, sa sednice, održane 20. septembra 2006. godine, dostavljamo tabelu sa koeficijentima za obračun i isplatu zarada u zdravstvu koji su uvećani za 8% za septembarsku zaradu i 13,35% za novembarsku zaradu, odnosno 1% a prema Protokolu o rastu zarada za 2006. godinu.

            Na kraju tabele date su i osnovice za obračun i isplatu plata prema Protokolu. Posebno je data tabela sa nekoliko primera nominalnih zarada (koeficijenat pomnožen osnovicom za obračun).

            U direktnom kontaktu sa direktorom Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Svetlanom Vukajlović dobili smo informaciju da se izmena Uredbe o koefijentima za obračun i isplatu plata neće objavljivati u "Službenom glasniku" već će se Protokol neposredno primenjivati.

            Prema dobijenim informacijama Republički zavod za zdravstvno osiguranje sredstva za isplatu zarada prenosiće ustanovama prema Protokolu o čemu svedoči i dopis Zavoda br. 121-1337/06 od 22.09.2006. godine koji dostavljamo u prilogu.

            Srdačan pozdrav,

                                                                                                                        Predsednica

                                                                                                            dr Branislava Plančak

 

 

SINDIKAT ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU

   I SOCIJALNOJ ZAŠTITI SRBIJE

 

Zarade zaposlenih u zdravstvu prema Uredbi Vlade Republike Srbije i

Protokolu od 24. marta o.g. u 2006. godini iznose:

 

- p r i m e r i -

 

 

 

 

 

Poslovi

2005. god.

Osnovica u dinarima

 

decembar

1649.40

Jun

1.682.40

septembar

1.716.05

novembar

1.802.54

 

Spremačica (u adm. prostorijama)

9.896.43

10.094.40

10.399.26

10.923.39

Sestra (u prim. zdrav.)

15.273.49

16.319.28

17.984.20

21.414.18

Lekar (u domu zdravlja)

25.532.78

27.339.00

30.116.68

35.870.54

Lekar specijalista (u domu zdravlja - ZC)

29.573.82

31.679.60

34.904.46

41.566.52

Lekar subspecijalista

33.202.51

35.565.94

39.194.58

46.667.77

 

 

 

 

Grupa

 

Školska sprema

KOEFICIJENATI ZA

ISPLATU ZARADA U 

2006. PO PROTOKOLU

   

koef. po Uredbi

april

protokol septembar

1%

 

1.

Najjednostavniji poslovi (fizički radnik NK)

5.75

5.81

2.

Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama

6.00

6.06

3.

Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita (I stepen stručne spreme)

6.28

6.35

4.

Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglanja rublja, serviranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. (II stepen stručne spreme)

6.70

6.77

5.

Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji i pomoćni poslovi kod pakovanja sanitetskog materijala (II stepen stručne spreme)

7.20

7.28

6.

Pomoćni poslovi kod obdukcije (II stepen stručne spreme)

7.60

7.68

7.

Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane, (kuvanje), poslovi na uspostavljanju telefonskih veza većeg intenziteta, poslovi sanitetskog transporta bolesnika, vozača, daktilografije, i sl. (III stepen stručne spreme)

8.05

8.13

8.

Srednje složeni ekonomski, upravni i administrativni poslovi (IV stepen stručne spreme)

8.20

8.29

9.

Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja i njima slični poslovi (V stepen stručne spreme)

9.20

9.30


 

 

Grupa

 

Školska sprema

KOEFICIJENTI ZA ISPLATU

ZARADA U  2006. PO PROTOKOLU

 

 

koef. po uredbi

april

 

protokol septembar

8%

 

protokol  novembar

13.35

 

 

10

Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija i transfuzija krvi. (IV stepen stručne spreme)

9.70

 

10.48

11.88

 

 

11

Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovani poslovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta savetovališta za dijabet (IV stepen stručne spreme)

10.10

 

10.91

12.37

 

12

Poslovi tehničkog održavanja opreme, instalacija i uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi (VI stepen stručne spreme)

 

10.33

 

 

11.16

 

12.65

 

13

Poslovi koje obavljaju medicinski tehničari u kabinetu za transfuziju krvi (V stepen stručne spreme)

 

10.45

 

 

11.29

 

12.80

 

 

 

14

Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intezivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapiji, onkologiji, psihijatriji, hitni prijem bolesnika, neodložna pomoć u kući, medicinsku pomoć, specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnih pomagala, kućno lečenje, rendgen kabineta, laboratorijske analize, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanim sistemima u vozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji (IV stepen stručne spreme)

 

10.45

 

 

11.29

 

12.80

 

15

Veoma složeni poslovi u patronaži, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapije, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova (VI stepen stručne spreme)

10.93

 

11.81

13.39

16

Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. (VI stepen stručne spreme)

11.22

 

12.12

13.74

 

17

Rad u operacionim salama i u hitnoj pomoći, na reanimaciji, intenzivnoj nezi, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, porodilištima, rendgen kabinetima, u laboratorijama, u kabinetima za transfuziju krvi i sl. (VI stepen stručne spreme)

11.64

 

12.58

14.26

18

Poslovi diplomiranih: socijalnih radnika, zdravstvenih saradnika,* ekonomista, pravnika i inženjera

13.15

 

14.21

16.11

19

Poslovi diplomiranih zdravstvenih radnika: doktora medicine, stomatologije, diplomiranih farmaceuta i farmaceuta biohemičara

16.25

 

17.55

19.90

20

Poslovi specijalista i magistara zdravstvenih saradnika

16.38

 

17.69

20.06

 

21

Specijalistički poslovi u ambulantno-polikliničkim uslovima (domovi zdravlja i zdravstveni centri), rad u laboratorijama, rad na preventivi i u komisijama

18.83

 

20.34

23.06

22

Specijalistički poslovi u stacionarima zdravstvenih centara i dispanzersko-poliklinički poslovi u KCS

18.98

 

20.50

23.24

 

23

Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije i operacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim odeljenjima, rentgen službama, u laboratorijama sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijalima i sl.

20.35

 

21.98

24.92

 

24

Specijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti

21.14

 

22.84

25.89

*Za zdravstvene saradnike koji dolaze u neposredan kontakt sa pacijentima, rade na odeljenju,

odnosno učestvuju u zravstvenoj dijagnostici i terapiji, na istraživanjima u laboratorijama

dodatni koeficijent na koeficijent naveden u tabeli iznosi 0,36

 

Napomena: Opis poslova je prenet iz Uredbe o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, objavljen u "SL. Glasniku RS" br. 27 od 31. marta 2006. godine

 

Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti:

 Za septembar 2006. godine iznosi 1.716,05 dinara

 Za novembar 2006. godine - 1.802.54 dinara

 

Beograd, 09. maj 2006. godine

nazad