На састанку у Министарству државне управе и локалне самоуправе одржаном 30.05.2017.године, настављени су преговори поводом Радне верзије Закона о запосленима у јавним службама.
Састанку су присуствовали представници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства здравља, Министарства финансија и представници репрезентативних синдиката у делатности здравства.
Синдикат је изнео конкретне предлоге за измене и допуне закона у односу на запослене у делатности здравства.
Поновљене су примедбе везано за нормирање дежурства и прековременог рада запослених, као и запослених који раде са скраћеним радним временом.

Предложеним одредбама није могуће организовати рад здравствених установа због недовољног броја извршилаца, те је Синдикат предложио на који начин одредбе треба да гласе како запослени не би били ни на који начин оштећени и како би се створио правни основ да се запосленима плати обављени прековремени рад.

Инсистирамо да се закон прилагоди реалним потребама здравствених установа.

Поновили смо предлоге за увећање коефицијената запосленима, увођење додатних награђивања запослених, препознавање струковних школа и струковних специјализација, као и да се кроз колективно преговарање утврде и друга права и све специфичности које имају делатности здравства и социјалне заштите.

Примедбе нашег Синдиката ће бити разматране на Радној групи за израду закона, након чега ће се одржати нови састанци, а потом и јавна расправа.

Синдикат неће дозволити да се достигнути ниво права запосленима умањује, а уколико примедбе Синдиката везано за нормирање дежурства, прековременог рада, скраћеног радног времена, колективног преговарања… не буду усвојене, Републички одбор Синдиката ће донети одлуку о предузимању радикалнијег вида активности.