Обавештавамо Вас да су дана 17.децембра 2017. године у ”Службеном гласнику РС” број 113/2017, објављени закони који утичу на права и обавезе запослених у делатности здравства и социјалне заштите, од којих издвајамо:

 

1.Закон о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017.годину

2.Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему

3.Закон о буџету Републике Србије за 2018.годину

4.Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана

5.Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање

6.Закон о изменама и допунама Закона о јавној својини

7.Закон о финансијској подршци породици са децом

8.Закон о изменама и допунама Закона о раду

9. Закон о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености

10.Закон о запосленима у јавним службама

11.Закон о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Подсећамо Вас да је Синдикат значајно утицао на измене системских прописа, од којих издвајамо Закон о запосленима у јавним службама, измену матрице коефицијената у Закону о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, измену буџетских прописа у смислу увећања плата и омогућавања стварања правног основа за исплату награда и бонуса…

По овом питању, очекујемо одговор Владе Републике Србије.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ