МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, проф. др Сања Радојевић-Шкодрић

 

 

Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије су се током 2019.године, за помоћ обратиле бројне синдикалне организације, из разлога што поједине филијале РФЗО-а још увек не врше пренос средстава која се односе на права из радног односа у складу са закљученим Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), а која права остају на снази и у наредним годинама, у складу са новим уговором који треба да ступи на снагу почетком 2020.године.

С тим у вези, Синдикат Вам још једном указује да је неопходно да РФЗО да Инструкцију ка свим својим филијалама, у смислу да су дужне да обезбеде средства за ове намене у 2020.години, са посебним освртом на друга примања запослених у смислу члана 106. ПКУ, а ради уједначавања поступања и обавеза које филијале имају према здравственим установама.

Инструкцијом број 450-4563/19 од 11.06.2019.године таксативно сте побројали на који начин се врши исплата принадлежности које запослени имају сходно закљученом ПКУ, уз напомену да се накнада за друга примања запослених у смислу члана 106. обезбеђује из 5%-ог износа средстава за материјалне и остале трошкове, која средства здравственим установама нису довољна ни за исплату наведених трошкова, а камоли за исплату и других примања запослених.

Са изнетог, Синдикат захтева да се сходно члану 17. став 3. тачка 1) Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга у 2020.години планирају средства за исплату других примања запослених у смислу чл.106, на начин како се то чини за исплату отпремнина и јубиларних награда, а не као што је то био до сада случај из 5% износа средстава за материјалне и остале трошкове.

У многим установама постоје нагомилани дугови према запосленима у смислу исплате солидарне помоћи, која средства нису исплаћивана у 2019.години.

Молимо да се при изради финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2020. годину или његовим евентуалним изменама, планирају средства за исплату свих права запослених сходно закљученом ПКУ.

Очекујемо Ваше хитно поступање у складу са исказаним захтевом Синдиката.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ