ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује захтев за сторнирање издатих решења пореских управа према синдикатима на свим нивоима организовања и деловања, као и обустављање даљих поступака према истим, у смислу плаћања таксе сходно Уредби о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019).

Синдикат Вам је дана 29.07.2020.године упутио Захтев за изузимање Синдиката од примене наведене уредбе, након чега се огласило Министарство заштите животне средине, које је потврдило наводе Синдиката, да нисмо обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Наиме, у мишљењу које је дало Министарство заштите животне средине од 7.10.2020.године, које је јавно објављено на веб страници https://www.ekologija.gov.rs/eko-taksa/#more-32112 између осталог се наводи:

“ Имајући у виду да су критеријуми за утврђивање износа за плаћање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине: степен негативног утицаја делатности коју обвезник обавља на животну средину, величина обвезника у складу са законом о рачуноводству и остварени приход у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде, Министарство заштите животне средине је мишљења да  удружење није обвезник плаћања предметне накнаде осим у случају да обављањем делатности остварује приход (а о чему је дужан да сачињава и доставља радовне финансијске извештаје), при чему утврђени износ накнаде за плаћање не може бити већи од 0,4% годишњег прихода обвезника накнаде у години која претходи години за коју се врши утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (члан 2. став 6. Уредбе). “

Обзиром да су синдикати удружења запослених и непрофитне организације, захтевамо да Министарство финансија упути допис свим својим филијалама да сторнирају већ донета и наплаћена решења по основу ове таксе, као и да надлежне пореске управе обуставе све даље поступке ка синдикатима на свим нивоима организовања и деловања, а ради правилне примене позитивних прописа и даље обуставе незаконите наплате ове таксе.

Молимо Вас за хитно поступање и давање одговора, како бисмо могли да обавестимо све синдикалне организације које нам припадају о даљем поступању, као и о њиховим правима везано за наплату ове таксе.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ