Министарство здравља је дописом број 120-01-5/2019-05 од 05.марта 2019.године потврдило да је на упућен захтев нашег Синдиката, а на предлог Министарства здравља, Влада Републике Србије донела Закључак 05 број:401-935/2019 од 31.01.2019. године којим се омогућава исплата плата, путних трошкова, отпремнина, јубиларних награда… запосленима у здравственим установама чији су рачуни у блокади, а принудном наплатом се неће теретити средства намењена запосленима у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа.

Наведени закључак Министарство здравља је доставило Републичком фонду за здравствено осигурање на реализацију.

У прилогу овог обавештења можете погледати наведени допис Министарства здравља.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОПИС МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА