ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Александар Вучић
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Душан Вујовић
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, асс. др Златибор Лончар
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Александар Вулин
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директора, др Верица Лазић

ПРЕДМЕТ:
УРГЕНЦИЈА ЗА ХИТНО ПОСТУПАЊЕ, ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНА И УВЕЋАЊЕ ПЛАТА СВИМ ЗАПОСЛЕНИМА У ДЕЛАТНОСТИ ЗДРАВСТВА И СОЦИЈАЈШЕ ЗАШТИТЕ ЗА 3%

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам још једном указује на незакониту исплату плата запосленима са најнижим примањима у делатности здравства и социјалне заштите.
Запосленима чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000 динара, исплаћена је иста плата као и за прошлу годину, односно овим запосленима није исплаћено Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015) предвиђено увећање за 3%.

Указујемо још једном даје Влада Републике Србије 25. децембра 2015. године донела Закључак број 121-13723/2015-1 којим се увећава основица запосленима почев од плате за децембар 2015. године, и износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.

Применом овакве основице запослени из осам група послова у здравству и девет група послова у социјалној заштити — што представља трећину запослених, остали су без обећаног повећања плата.
Председник Владе Републике Србије је више пута у средствима јавног информисања потврдио да су тврдње нашег синдиката основане и да је неопходно повећати плате свим запосленима у делатности здравства и социјалне заштите за 3%, а не само оним запосленима којима је нето плата виша од 25.000,00 динара.

Дакле запосленима са овим примањима, плата је до децембра 2015.године исплаћивана по основици која износи — нето 2.631,35 динара колико је износила пре ступања на снагу закона, а сада би применом позитивних прописа плата морала да ее обрачунава по основици коjа износи 2710.29 динара. а не 2.439,27 динара колико је прописано наведеним закључком Владе.

Захтевамо да се изврши измена наведеног закључка Владе Републике Србије, на начин да се омогући да се запосленима ретроактивно исплати разлика у плати-заради за децембар 2015. године за све запослене, као и за јануар 2016.године за запослене чија је основна нето плата за пуно радно време била нижа од 25.000 динара.

Указујемо још једном да је трећина запослених са најнижим примањима остала без законом гарантованог повећања плата за 3%.
Очекујемо хитно поступање Владе, ресорних министарстава, као и РФЗО сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката, како би се у најкраћем могућем року исправила неправда према запосленима.

Председник, др Зоран Савић

Преузмите ургенцију