ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Милош Вучевић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
Министар, Немања Старовић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Вам упућује иницијативу за измене и допуне члана 73. став 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) којим је прописано да запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до 30. јуна наредне године.

Закон о раду је овом одредбом заштитио запослену жену, која због одсуствовања са рада услед коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, није успела да искористи годишњи одмор у календарској години, било у целини било делимично. То значи да уколико је запослена била на породиљском одсуству, годишњи одмор за ту годину може искористити до 30.јуна наредне године. Међутим, запослене ово право губе, уколико се врате на рад са наведеног одсуства након 30.јуна наредне године, чиме су стављене у неравноправан положај у односу на запослене породиље које су се вратиле да раде у првој половини године.

Општепозната чињеница је да су мајке најпотребније својој деци у првим годинама живота детета и да је закон 2014. године управо у том правцу у више одредаба унапређен.

Обзиром на наведено, а како би све породиље ставили у једнак радно-правни положај предлажемо да се досадашњи члан 73. став 4. брише и дода нови члан који гласи:

„Запослени који није у целини или делимично искористио годишњи одмор у календарској години због одсутности са рада ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета – има право да тај одмор искористи до краја (31. децембра) наредне године.“

Државу ова измена закона не би коштала апсолутно ништа, а била би од велике користи запосленим мајкама и њиховој деци, чиме би се њихов радно-правни положај изједначио без обзира када би у наредној години отпочеле са радом.

Молимо Вас да ову иницијативу прихватите као своју и изнесете је надлежним државним органима на даље поступање.

Запослене породиље ово апсолутно заслужују у сврху подстицаја популационе политике.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ