Програм

ПРОГРАМСКА НАЧЕЛА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

1. Синдикат је организација добровољно удружених људи, запослених у делатностима здравства и социјалне заштите Србије, ради остваривања заједничких интереса и истих права.
2. У свом деловању Синдикат је независан од органа власти, политичких странака и пословодних структура. Може се удруживати са другим сродним организацијама само на овим истим принципима.
3. Превасходни задаци су остварење радно-правне заштите запослених, побољшање њиховог материјалног положаја и унапређење радне средине, ради бољих услова под којима се рад обавља.
4. Као друштвени субјект Синдикат ће се залагати да се поштују цивилизацијске тековине демократског друштва, нарочито личне слободе грађана и достојанство сваког појединца, полазећи од принципа да рад и резултати личног рада представљају основ вредновања друштвеног положаја и угледа.
5. У својим редовима ће настојати да развије односе отворености и истинољубивости, узајамног уважавања и толеранције, колегијалности и солидарности, са жељом да се побољшање односа у чланству одражава и на свеукупни друштвени живот.
6. Ради извршења постављених циљева Синдикат мора да води сопствену кадровску политику, којом ће омогућити да на најодговорнија места у организацији долазе људи од истинског личног интегритета, са осведоченим стручним ауторитетом, који могу да представљају примере за углед.
7. За извршење задатака Синдиката услов је информисаност целокупног чланства о свим значајним питањима, што представља обавезу сталног ангажовања организације за истинистост података, ажурност обавештавања и доступност јавности.
8. Успешност деловања организације је битна за остварење интереса чланова што захтева сталне напоре за побољшање функција Синдиката кроз усавршавање организованости и сарадње.
9. Солидна материјална база је основни предуслов функционисања Синдиката ради остваривања постављених циљева и у интересу чланства је да се рационално располаже материјалним средствима.  

Мишљења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност здравства:

Мишљења Комисије за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ за делатност социјалне заштите: