Због великог интересовања чланства везано за исплату Ковид додатка за 2022. годину и у вези са тим оспоравања овог права од стране појединих филијала РФЗО, обавештавамо Вас како следи:

Влада Републике Србије је на седници која је одржана 10. фебруара 2022. године, донела Закључак број: 401-1295/2022 којим је дата сагласност да се у 2022. години врше исплате награда (Ковид додатка) запосленима у здравственим установама у јавној својини, са припадајућим порезима и доприносима, о чему смо Вас обавестили и овај закључак Владе објавили на сајту.

Упркос јасно датом закључку Владе, поједине филијале РФЗО су погрешним тумачењем овог закључка покушале да оспоре ово право запосленима, односно да им не признају ову врсту додатка. Републички фонд за здравствено осигурање врши пренос средстава здравственим установама у свему према документацији достављеној од стране истих, што значи да све што здравствене установе треба да ураде је да требују средства за ове намене.

Синдикат је промптно реаговао и исправио неправилности у случају када су филијале РФЗО оспоравале исплату Ковид додатка и у 2022. години.

Уколико, нека од филијала РФЗО и даље неисплаћује Ковид додатак, потребно је да нам се овлашћени представник Синдиката  у установи обрати за помоћ, а исто се може учинити и преко председника округа-града.

Запослени за свој уложени рад и труд заслужују сва права која им гарантују позитивни прописи.

Обратите се представнику Синдиката у установи у којој радите, ми Вам можемо пружити сву потребну правну помоћ.

Једини услов је да будете члан.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ