Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије као једини репрезентативни синдикат који је учествовао у преговарању и закључивању Посебног колективног уговора за социјалну заштиту у Републици Србији („Сл. гласник РС“, бр. 29/2019), обавештава Вас да је Синдикат изборио следећа права за запослене почев од 01. јануара 2020.године:

1.право на додатак на плату за рад недељом – 20% од основне плате за сваки сат рада недељом;

2.право на исплату јубиларне награде за 35 година рада проведених у радном односу у установи социјалне заштите, у висини две просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику;

3.право на исплату солидарне помоћи за рођење детета запосленог – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

4.право на исплату солидарне помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних и других ванредних догађаја – у висини просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;

Поред ових права, подсећамо да је Синдикат изборио за запослене увећан број дана годишњег одмора, уведени су нови случајеви када запослени има право на плаћено одсуство, обезбеђено је право на додатак на плату за прековремени рад, а искључиво на писмени захтев запосленог прековремени рад прерачунава се у слободне сате, уместо права на додатак на плату, неплаћено одсуство може се одобрити највише два пута у току календарске године (до сада је могло једанпут), запослени има право на накнаду плате за време привремене спречености за рад до 30 дана у висини 100% просечне плате у претходних 12 месеци и за случај малигног обољења, повећан је максималан износ накнаде трошкова погребних услуга, повећан је максималан износ солидарне помоћи и износи до висине два неопорезована износа предвиђена законом о порезу на доходак грађана (до сада био један), послодавац може да исплати запосленом солидарну помоћ и за вантелесну оплодњу…

УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА СЕ И ВАША РЕЧ ЧУЈЕ, УЧЛАНИТЕ СЕ У СИНДИКАТ!!!

 

ПРЕУЗМИТЕ ОВО ОБАВЕШТЕЊЕ