Обавештавамо Вас да је дана 08. јула 2022. године у ”Службеном гласнику РС” број 77/2022, објављен Правилник о изменама и допунама Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Правилник садржи бројне измене и допуне, због чега препоручујемо свим заинтересованим здравственим радницима и здравственим сарадницима да се упознају са његовим одредбама.

Овим правилником прописују се врсте, трајање и садржина специјализација и ужих специјализација, програми обављања специјализације, односно уже специјализације, начин обављања специјалистичког стажа и полагања специјалистичког испита, састав и рад испитних комисија, начин утврђивања и повраћаја трошкова специјализације, односно уже специјализације, услови које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса, односно Агенција за лекове и медицинска средства Србије за обављање специјалистичког, односно стажа из уже специјализације, образац индекса и дипломе о стеченом звању специјалисте, односно ужег специјалисте, као и поступак признавања стране исправе о специјализацији, односно ужој специјализацији.

Овим правилником утврђују се минимални услови специјалистичког усавршавања доктора медицине, делимично изузеће од делова програма специјалистичког усавршавања доктора медицине и минимални услови специјалистичког усавршавања доктора денталне медицине.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ