ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Председник, Aна Брнабић

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Министар, Синиша Мали

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије Вам упућује ургенцију за  изузимање Синдиката од примене Уредбе о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада („Сл. гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019).

Синдикат Вам је током 2020.године два пута упућивао захтеве исте садржине, на које нисмо добили одговор, изузев реакције Министарства заштите животне средине, које је потврдило наводе Синдиката, да нисмо обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине, осим у случају да обављањем делатности остварујемо приходе. Упркос томе, бројне синдикалне организације су током 2020. и 2021.године добиле решења у којима се налаже плаћање таксе сходно наведеној уредби.

Сходно Уредби, делатност синдиката је прописана као делатност која има мали утицај на животну средину и као таква прописана је обавеза плаћања таксе.

Сматрамо да је овакво нормирање апсолутно неприхватљиво из разлога што су синдикати организовани и делују углавном у просторијама послодавца, те за свој рад користе ресурсе послодавца, па плаћање еколошке таксе и од стране послодавца и од стране синдиката, представља дуплирање овог намета, а ефекти могућег утицаја на животну средину су апсолутно исти. Код појединих послодаваца организовано је више синдиката, у ком случају се више пута наплаћује ова накнада, коју је послодавац већ измирио, а неретко имамо и селективан приступ пореских управа, где решења уручују само појединим синдикатима (у произвољном износу).

Напомињемо да је овакав намет огроман и неоправдан терет за синдикалне организације које и овако имају скромне приходе од чланарине, који се користе за помоћ чланству и друге сврхе у складу са активностима синдиката.

Чланом 127. ПКУ за здравствене установе прописано је да је послодавац дужан да репрезентативном синдикату код послодавца, без накнаде трошкова и посредством службе која обавља административне и техничке послове,  обезбеди обављање административних и техничких послова. Дакле, послодавац је већ сходно наведеној уредби платио еколошку таксу за обављање ових послова, односно утицаја на животну средину, па наметање обавезе да у истој правној и чињеничној ситуацији исто уради и синдикат који је организован и делује код тог послодавца, представља двоструки намет, за који не постоји оправдање, а озбиљно угрожава рад синдиката.

Обзиром да су синдикати удружења запослених и непрофитне организације, захтевамо да Министарство финансија упути допис свим својим филијалама да сторнирају већ донета решења по основу ове таксе, као и да надлежне пореске управе обуставе све даље поступке ка синдикатима на свим нивоима организовања и деловања, а ради правилне примене позитивних прописа и даље обуставе наплате ове таксе.

Због свега наведеног, молимо Вас да по хитном поступку приступите изменама и допунама ове уредбе, на начин да синдикати не буду обвезници плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ