Апелациони суд у Крагујевцу потврдио је заштиту запослених која је прописана чланом 22. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 1/2015).

Обзиром да је у овом случају послодавац грубо прекршио одредбе члана 22. ПКУ и Анексом уговора о раду преместио запослену мајку деце предшколског узраста у друго место рада, Апелациони суд је потврдио пресуду Основног суда и поништио Анекс уговора о раду  као незаконит.

Напомињемо да је на иницијативу нашег Синдиката, у Закон о запосленима у јавним службама додата одредба која је позива на ПКУ и којом ће запослени и надаље уживати заштиту од премештаја у смислу члана 22.ПКУ.

Подсећамо да су заштићене категорије: Запослена – жена за време трудноће, мајка са дететом предшколског узраста и мајка детета заосталог у развоју или са тешким урођеним или стеченим обољењима и стањима, запослени код кога је утврђена инвалидност II категорије, инвалиди са преосталом односно смањеном радном способношћу, као и чланови тима изабраног лекара.

ПКУ се непосредно примењује – ПОСЛОДАВЦИ СУ ДУЖНИ ДА ГА СТРОГО ПОШТУЈУ!

У супротном, своја права гарантована позитивним прописима ћемо остварити судским путем, уколико на то будемо приморани.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕСУДУ АПЕЛАЦИОНОГ СУДА