У Предлогу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, који је објављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, део примедби Синдиката које смо упутили писменим путем и на које смо указивали на бројним састанцима у Министарству здравља је усвојен.

Синдикат је захтевао да се Каталог прилагоди стварном стању у здравственим установама.

Овом приликом, издвојили бисмо неке од примедби које су усвојене:

 

 1. У радном месту „Виша медицинска сестра/техничар” у колони стручна спрема/образовање коначно је усвојена примедба Синдиката да уколико у здравственој установи за потребе службе поливалентне патронаже, не постоји кадар у радном односу са наведеном стручном спремом, послове могу обављати и медицинске сестре/техничари са средњим образовањем здравствене струке у трајању од четири године и најмање 10 година радног искуства у области поливалентне патронаже.”
 2. На инсистирање Синдиката враћено је и поново препознато радно место „Виши фармацеутски техничар”.
 3. У примарној здравственој заштити препознато је ново подрадно место „ Доктор медицине у хемодијализи”.
 4. У радном месту „Дефектолог” у колони стручна спрема/образовање, омогућено је да запослени раде и са студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању до три године, по пропису који је уређиво високо образовање до 10. септембра 2005. године и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.”
 5. Препознато је ново радно место „Биохемијски техничар / хемијски техничар / физичко хемијски техничар”.
 6. Препознато је ново радно место „Здравствени сарадник за здравствену статистику и информатику, специјалиста”.
 7. У радном месту „Помоћни радник на обдукцији” у колони стручна спрема/образовање додато је да запослени могу радити и са средњим образовањем”.
 8. Додато је радно место „Шеф рачуноводства” са детаљнијим описом послова.
 9. Додато је ново радно место „Референт за заштиту, безбедност и здравље на раду / референт за заштиту од пожара”.
 10. Додато је ново радно место „Радник обезбеђења без оружја”.
 11. На радним местима „Технички секретар”, „Магационер”, „домар”, „курир” омогућено је да могу радити и са основним образовањем.
 12. У радном месту „Службеник за заштиту животне средине” у колони стручна спрема/образовање додато је да запослени могу радити и са основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, односно на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.”
 13. На многим радним местима је измењен опис послова, што ће даље омогућити бољи основ за разврставање у платне разреде.

 

Синдикат наставља активности у циљу помоћи чланству на препознавању њиховог рада у установама, како би сви профили запослених били препознати и адекватно сагледани у Каталогу.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ