Министарство финансија се поново огласило поводом недоумица везано за документовање накнаде трошкова превоза запосленима.

Из мишљења Министарства финансија РС, бр. 011-00-00040/2019-04 од 3.6.2020. године издвајамо следећи став који је од значаја за запослене:

„Према прописима којима се уређује рачуноводство, књижење пословних промена, између осталог, на рачунима прихода и расхода, врши се на основу веродостојних рачуноводствених исправа, при чему рачуноводствена исправа представља писани документ или електронски запис о насталој пословној промени, која обухвата све податке потребне за књижење у пословним књигама тако да се из рачуноводствене исправе недвосмислено може сазнати основ, врста и садржај пословне промене. Веродостојном рачуноводственом исправом, у смислу наведених прописа, сматра се рачуноводствена исправа која је потпуна, истинита, рачунски тачна и приказује пословну промену.“

То даље значи да запослени није више у обавези да прилаже рачуне да би остварио право на накнаду трошкова превоза.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ