ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

КАБИНЕТ МИНИСТРА БЕЗ ПОРТФЕЉА

задуженог за демографију и популациону политику

Министар без портфеља, Славица Ђукић-Дејановић

 

Синдикату запослених у здравству и социјалној заштити Србије обратиле су се за помоћ бројне запослене породиље, јер су почев од 01. јула 2018.године, драстично оштећене применом Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 113/2017 и 50/2018), као и Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 58/2018) у смислу умањења накнаде зараде ради коришћења породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета.

Чланом 13. Закона о финансијској подршци породици са децом прописано је да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће. Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време одсуства са рада ради посебне неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе месецу отпочињања одсуства. Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате, добија се дељењем збира основица из ст. 1. до 3. овог члана са 18 и не може бити већа од три просечне месечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан подношења захтева. Месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате представља бруто обрачунску вредност.

Чланом 7. став 1. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом прописано је да се обрачун основице накнаде зараде, односно накнаде плате, врши орган управе на основу података о висини основице на коју су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, односно плате, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања на дан подношења захтева за остваривање права.

Ставом 4. истог члана прописано је да се месечна основица накнаде зараде, односно накнаде плате добија дељењем збира основица из става 1. овог члана са 18, без обзира да ли постоје евидентиране основице за свих 18 месеци.

Чланом 14. став 1. наведеног правилника прописано је да обрачун основице осталих накнада, врши орган управе на основу података о висини основице на коју су плаћени доприноси, осим основице доприноса на приходе који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће, а који су евидентирани у Централном регистру обавезног социјалног осигурања на дан подношења захтева за остваривање права.

Подстицајне мере за побољшање поражавајуће демографске ситуације, не могу се решити на начин да се прошири круг корисника права (што апсолутно подржавамо), а да се истовремено оштети највећи број запослених породиља, тиме што се повећава обрачунски период на 18 месеци, са којим бројем се дели збир основица без обзира да ли постоје евидентиране основице за свих 18 месеци.

Напомињемо да органи управе не обрачунавају месечну висину основице на начин како је то прописано, већ примера ради у решењима утврђују потпуно незаконито две основице, једну за породиљско одсуство, а другу за одсуство ради неге детета, где период када је запослена била на породиљском урачунавају у период од 18 месеци сматрајући да за тај период запослена није имала зараду, односно плату, па се добија далеко мањи просек од просека који је запослена имала за време коришћења породиљског одсуства.

Доказ који иде у прилог нашим тврдњама, достављамо у прилогу.

Према погрешном тумачењу органа управе, за посебну негу детета за запослене које су користиле одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или породиљског одсуства, као и неге детета, урачунава се само период од максимално 6 месеци рада, што је апсурд и запослене породиље ће бити ДРАСТИЧНО ОШТЕЋЕНЕ.

Због свега наведеног, АПЕЛУЈЕМО ДА ХИТНО ИЗДАТЕ УПУТСТВО ОРГАНИМА УПРАВЕ О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА ВИСИНЕ МЕСЕЧНЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ТРУДНИЦЕ, ПОРОДИЉЕ, НЕГУ ДЕТЕТА, КАО И ПОСЕБНУ НЕГУ ДЕТЕТА.

Такође, захтевамо да се по ХИТНОМ ПОСТУПКУ ИЗМЕНИ ЗАКОН О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ, на начин да се предвиди минимални износ висине основице, и да се урачунава просек у предходних 18 месеци на основу ефективног рада запослених. Уколико је запослена радила краћи временски период, просек би требало да се дели са ефективним временом проведеним на раду.

На начин како је то прописано, покушавајући да спречите злоупотребе, ОШТЕТИЛИ СТЕ БРОЈНЕ ЗАПОСЛЕНЕ ПОРОДИЉЕ!!!

Појачајте инспекцијску контролу и тиме спречите злоупотребе!

Измените позитивне прописе, ПОБОЉШАЈТЕ ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ И КАТАСТРОФАЛНУ ДЕМОГРАФСКУ СИТУАЦИЈУ!

Надамо се да ће се обистинити обећање министарке без портфеља Славице Ђукић-Дејановић да СТАНДАРД ЖЕНЕ КОЈА ЈЕ ТРУДНА ИЛИ КОЈА НЕГУЈЕ СВОЈЕ ДЕТЕ ТРЕБА ДА БУДЕ ТОКОМ ТОГ ПЕРИОДА ОНАКАВ КАКАВ ЈЕ БИО И КАДА ЈЕ РАДИЛА!

Очекујемо да овај оправдани захтев Синдиката узмете у разматрање и по хитном поступку приступите измени позитивних прописа и издавању наведеног упутства ради отклањања неправилности и спречавања даљег наношења штете запосленим породиљама.

 

Прилог: Решење Општинске-градске управе Пожаревац број 06-183-1730  

Председник
др Зоран Савић