МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Министар, проф. др Даница Грујичић

 

Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, обраћа Вам се са захтевом за измену Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину („Сл. гласник РС“, бр. 143/2022), како би се запосленима у сврсисходним и оправданим случајевима, уз сагласност послодавца, омогућило да могу добити увећане трошкове превоза за долазак и одлазак са рада.

Чланом 14. став 3. наведеног правилника прописано је да Републички фонд не обезбеђује средства за увећане трошкове за долазак и одлазак са рада који су настали због промене места становања запосленог након закључења уговора о раду.

На овај начин, запослени су у потпуности онемогућени да користе право из члана 118. став 3. Закона о раду којим је прописано да промена места становања запосленог након закључења уговора о раду, не може да утиче на увећање трошкова превоза које је послодавац дужан да накнади запосленом у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности послодавца.

Министарство здравља је дана 02. марта 2023. године  упутило допис здравственим установама број 401-00-611/2023-05 у коме се предлаже да директор у сваком појединачном случају процени оправданост захтева за увећаним трошковима превоза запосленима.

Синдикат подржава напоре ресорног министарства, да се помогне запосленима у остваривању њиховог права на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, али то реално није могуће без измене наведеног правилника.

Са изнетог, предлажемо да се БРИШЕ члан 14. став 3. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.

Само на тај начин ће се омогућити запосленима (који су претрпели насиље у породици, који су склопили брак или се преселили у нови дом и сл.) да након закљученог уговора о раду, уз сагласност послодавца остваре законом гарантовано право на увећане трошкова превоза.

На овај проблем, Синдикат указује надлежнима годинама уназад.

Не дозволите да због несавесних појединаца, трпе запослени који услед објективних околности, мењају место пребивалишта, односно боравишта.

На директору је сва одговорност да процени сваку конкретну ситуацију.

Очекујемо Ваше хитно поступање и брисање из правног промета члана 14. став 3. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину, с обзиром да овај правилник доноси Министарство здравља.

Уверени смо да то можете на задовољство свих запослених који годинама трпе неправду.

 

Председник
др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ