МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

Министар, Зоран Ђорђевић

 

 

Због алармантаног стања у установама здравства и социјалне заштите у смислу мањка броја извршилаца, Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије захтева да се број запослених на неодређено време повећа до оног броја утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017).

Чланом 12. став 1. и 2. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС) прописано је да ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног максималног броја запослених, број запослених се може повећавати највише до утврђеног максималног броја запослених, а ако се у поступку рационализације изврши рационализација броја запослених на број мањи од утврђеног максималног броја запослених, организациони облик може повећавати тај број највише до утврђеног максималног броја запослених, осим за она радна места, односно послове на којима је спроведена рационализација.

Ставом 3. истог члана прописано је да се повећање броја запослених за време примене овог закона у складу са ст. 1. и 2. овог члана може извршити без посебних захтева и сагласности.

Чланом 19. наведеног закона прописано је да у периоду спровођења рационализације у складу са одредбама овог закона, ради праћења спровођења акта о максималном броју запослених, организациони облици у јавним службама из члана 2. став 3. овог закона, дужни су да акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места достављају на претходну сагласност министарствима у чијем делокругу се налазе послови за чије обављање су образоване јавне службе.

Сходно наведеном, по добијању сагласности на акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од стране ресорног министарства, послодавац може сходно члану 12. да изврши повећање броја запослених за време примене овог закона без посебних захтева и сагласности до оног броја који је одређен актом Владе.

Синдикат захтева да се кадровски планови здравствених установа уподобе са актом Владе о максималном броју запослених, како би се омогућио несметан рад установа.

Садашње стање је неодрживо и трпе како запослени, тако и корисници услуга здравствене и социјалне заштите.

Подсећамо и да је чланом 10. став 1. прописано да укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика.

Запослени одлазе у иностранство у потрази за бољим условима рада и материјалним положајем. Све нас је мање, с тога инсистирамо на доследном спровођењу закона и акта Владе о максималном броју запослених.

Очекујемо позив за одржавање састанка у најкраћем могућем року и реализацију захтева у складу са позитивним прописима.

 

Председник
др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ / 1

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ / 2