РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
в.д. директор, др Верица Лазић
председник Управног одбора, Милеса Марјановић

ПРЕДМЕТ: достављање информације о поступању РФЗО по Закључку Владе РС

Поштовани,
Молимо Вас да нам доставите информацију да ли је Републички фонд за здравствено осигурање поступио у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број 121-13723/2015-1 од 25. децембра 2015. године и пренео средства здравственим установама за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године.
Наиме, наведеним закључком РФЗО био је у обавези да здравственим установама дозначи средства за обрачун и исплату плата, почев од децембра 2015. године по увећаној основици која износи – нето 2.439,27 динара, са припадајућим порезом и доприносима за социјално осигурање.
Здравствене установе су извршиле исплату плате за децембар 2015. године по основици која је нето износила 2.368,22 динара.
Још једном Вас молимо да хитно Синдикату доставите информацију да ли је РФЗО поступио по Закqучку Владе и пренео средства за исплату плата за децембар 2015. године по основици која нето износи 2.439,27 динара.
Информација је Синдикату неопходна ради даљег предузимања активности за поштовање права запослених утврђених позитивним прописима
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

 

Преузмите допис