Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр. 61/2017) усвојен је захтев Синдиката за повећање броја извршилаца у здравственим установама у делу који се односи на секундарну и терцијарну здравствену заштиту.

            Када је реч о примарној здравственој заштити, број извршилаца сходно наведеној одлуци је у већини установа мањи, што даље значи да ће се спроводити рационализација запослених.

            Синдикат је апсолутно против смањења броја извршилаца у домовима здравља и драстичног умањења броја извршилаца у апотекама.

            Сматрамо да не постоји вишак запослених, већ напротив да у већини установа постоји мањак извршилаца.

            Сваким даном све нас је мање! Запослени одлазе у иностранство незадовољни пре свега ниским примањима. Због отежаних услова рада све је више запослених на боловању и са професионалним обољењима.

            Плате запослених и услови рада се морају драстично побољшати, у супротном прети нам тотално урушавање здравственог система.

Хоћемо да живимо достојанствено од свог рада.

            Синдикат континуирано предузима активности на побољшању радно-правног и материјалног положаја запослених о чему ћемо Вас благовремено обавештавати.