ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Председник, Ана Брнабић

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Министар, Бранко Ружић

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

Министар, асс. др Златибор Лончар

Дописом број 31/18 од 21.03.2018.године обратили смо Вам се за помоћ ради решавања проблема везано за неисплаћивање накнаде зараде запосленим породиљама у Апотеци Панчево више од 15 месеци.

Допис Синдиката, Кабинет председника Владе Републике Србије је проследио Министарству здравља, а наведено министарство је предметни допис проследило Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Након свега, уместо очекиваних конкретних мера и радњи које је неопходно предузети како би четири породице са једанаесторо малолетне деце добило оно што им по закону припада, Синдикату је пристигла представка из Одељења инспекције рада Панчево број:389-117-42/2018-02 од 12.04.2018.године у којем се наводе предузете мере везано за овај случај и у којем се констатује да на основу изнетог чињеничног стања НИЈЕ МОГУЋЕ БИЛО КАКВО ДАЉЕ ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА ОВОГ ОРГАНА ЈЕР ЈЕ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ-СЕДИШТЕ АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО ФИЗИЧКИ ЗАТВОРЕНО, ЗАСТУПНИК АПОТЕКЕ СЕ ИЗЈАШЊАВА ДА ОН НИЈЕ ОД ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ ЗАСТУПНИК АПОТЕКЕ, А ОСНИВАЧ, СКУПШТИНА ГРАДА ПАНЧЕВО НИЈЕ ОДРЕДИЛА ДРУГО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПНИКА АПОТЕКЕ ПАНЧЕВО.

Дакле, није учињено ништа како би запослене мајке у Апотеци Панчево добиле накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства ради неге детета!!!

Чланом 66. став 2. Устава Републике Србије прописано је да се мајци пружа посебна подршка и заштита пре и после порођаја.

Чланом 130. став 7. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 – др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – др. закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015, 113/2017 – др. закон и 105/2017 – др. закон) прописано је да органи здравствене установе, по истеку мандата, настављају да обављају послове у складу са законом и статутом здравствене установе до дана именовања нових, односно привремених органа. На основу Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача над Апотеком Панчево («Службени лист општине Панчево» број 12/2003 и «Службени лист града Панчева» број 22/09), град Панчево се сматра директним одговорним за постављање менаџмента градске апотеке. У Уредби о Плану мреже здравствених установа („Сл. гласник РС“, бр. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017 – испр., 13/2018 и 15/2018 – испр.) за Јужнобанатски управни округ апотека Панчево улази у План мреже здравствених установа. Ко је дозволио да се мимо закона стави катанац на здравствену установу из Плана мреже и тиме поступи и супротно наведеној уредби коју је донела Влада???

Чланом 13. став 4. (још увек важећег) Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) прописано је да општинска, односно градска управа врши пренос средстава послодавцу из става 1. овог члана из средстава обезбеђених у буџету Републике.

Донет је нови закон о финансијским подстицајима породици са децом, а ни важећи се не спроводи.

На основу свега изнетог, Синдикат предлаже да Влада наложи Министарству државне управе и локалне самоуправе као непосредно надлежном да предузме по хитном поступку све мере и радње како би скупштина града Панчево именовала новог директора Апотеке Панчево, који би даље поступио у складу са законом, а локална самоуправа исплатила запосленим мајкама све заостале накнаде зараде.

Покажите на овом примеру да државни апарат функционише, односно да је држава способна да заштити Устав, законе, подзаконске акте и обесправљене запослене.

Ове породице са двоје, троје и четворо малолетне деце имају право на будућност и остваривање основних животних потреба.

Заштитите мајке хероје, покажите искрену намеру за побољшање катастрофалне демографске ситуације у држави.

Очекујемо Ваше ХИТНО поступање.

Председник 

др Зоран Савић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ