Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије је у мају 2020. године започео преговоре за закључивање Анекса II Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, у смислу допуне члана 107.ПКУ, на којима је инсистирао да се запосленима који су оболели од Ковида-19 омогући исплата солидарне помоћи.

У вези са наведеним, Влада Републике Србије донела је Закључак број 401-11187/2020 од 29.12.2020.године, којим је дата сагласност за исплату солидарне помоћи запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа, у случају привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања послова и радних задатака – у висини 10% од основне плате за месец у коме је наступила привремена спреченост за рад, од 1.априла 2020.године до тренутка проглашења прекида епидемије заразне болести, а најдуже 12 месеци.

Средства за ове намене обезбеђена су из буџета Републике Србије и преносе се Републичком фонду за здравствено осигурање.

Републички фонд за здравствено осигурање средства преноси здравственим установама у свему према документацији достављеној од стране здравствених установа које су запосленима утврдиле право на исплату солидарне помоћи.

Усвојена је још једна важна иницијатива Синдиката, како запослени који се налазе на првој линији заштите становништва од Ковида-19, не би били оштећени за исказани рад и велико пожртвовање на сузбијању ове пошасти.

Синдикат наставља активности на пружању помоћи запосленима и указивању надлежнима на круцијалне проблеме запослених.

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ