ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У СКЛАДУ СА ПОСЕБНИМ КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ

Поштовани,
Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије обраћа Вам се са захтевом за поштовање одредби Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 1/2015) у делу који прописује право запослених на исплату јубиларних награда.
Чланом 105. став 6. прописано је да исплата доспева у року од 30 дана од дана када је запослени стекао право на јубиларну награду, у складу са просеком зараде из статистичких података из децембра месеца претходне године.
Републички фонд за здравствено осигурање за ову намену је у читавој 2015. години пребацивао мање новчаних средстава здравственим установама од оних која су прописана наведеним чланом.
Дакле РФЗО је неовлашћено сам тумачио члан 105. став 6. ПКУ на штету запослених, на начин да је здравственим установама, а тиме и запосленима исплаћиван просек зараде исплаћен у новембру 2014. године, дакле износ од 60.982,00 динара, а не просек зараде исплаћен у децембру 2014. године који износи 68.739,00 динара. На овај начин запослени који је у 2015.години стекао право на исплату јубиларне награде за 30 година рада проведених у радном односу примио је 11.635,50 динара мање него што је предвиђено ПКУ. У 2016.години послодавац је у обавези да исплати јубиларну награду у складу са просечном зарадом исплаћеном у децембру 2015.године која износи 70.763 динара, а РФЗО пребацује средства у далеко нижем износу од 60.913,00 динара.
Подсећамо да је Комисија за праћење примене и давање аутентичних тумачења ПКУ дала тумачење број 110-00-00155/2015-05 од 08.фебруара 2016. године којим се потврђује да се јубиларна награда запосленима за 10, 20, 30 и 35 година рада проведених у радном односу исплаћује у складу са просеком зараде из децембра месеца претходне године, независно од тога када се статистички подаци о заради објављују. Наведена комисија је искључиво надлежна за тумачење ПКУ, а наведено аутентично тумачење је својом садржином везано за норму која је донета и ступила на снагу, те се сходно томе ово тумачење примењује од дана ступања на снагу ПКУ, о чему је Комисија такође заузела став.
Упркос свему наведеном, РФЗО и даље поступа супротно одредби ПКУ и наведеном тумачењу које је његов саставни део и пребацује новчана средства здравственим установама у складу са просеком зараде за новембар месец предходне године.
У евентуалним судским поступцима за наплату разлике неспорних потраживања запослених све трошкове би сносио послодавац, односно здравствена установа, а то даље може урушити здравствени систем.
Очекујемо Ваше хитно поступање сходно исказаном оправданом захтеву Синдиката, како би се у најкраћем могућем року исправила неправда према запосленима.
С поштовањем,
Председник
др Зоран Савић

 

Преузмите захтев