РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

 

 

ПРЕДМЕТ:

Иницијатива за измену висине (повећање) основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама чији је оснивач Република Србија

 

Овом иницијативом, а након неколико састанака одржаних са највишим представницима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, репрезентативни Синдикати у области социјалне заштите – Синдикат  запослених у социјалној заштити Републике Србије и Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије, подносе

И Н И Ц И Ј А Т И В У

(предлог) за измену висине (повећање) основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама чији је оснивач Република Србија који се односи на запослене у систему социјалне заштите на износ од 4.526,49 рсд

****

У Републици Србији у систему социјалне заштите постоје 4 цене рада – основице за обрачун зарада утврђене Закључком Владе РС 05 Број: 121-12410/2021-1 од 29.12.2021. године. Тренутни обрачун плата ствара огромне разлике између запослених, због неједнаког процентуалног повећања плата различитим профилима запослених, што је довело до незадовољства и бројних проблема и прављења разлике међу радницима. Један део здравствених радника је са средњим образовањем „стигао“ и „престигао“ висококвалификовани немедицински део радника (посебно стручне раднике) који представљају огромну већину радника у систему.

Неједнако процентуално повећање плата и минималне зараде су између осталог довели и до тога да су се радници који раде са средњим образовањем – административни радници, сервирке/сервири, техничко особље и сл.) приближили износу минималне зараде).

Постојећи систем са 4 цене рада озбиљно дискриминише велики део радника у систему. Систем социјалне заштите обухвата како здравствене раднике, тако и већински део „нездравствених“ радника.

Они су сада  у неравноправном положају с обзиром да су здравствени радници имали процентуално веће повећање плата у више наврата у односу на остале профиле запослених, што је довело до урушавања односа између плата запослених који је утврђен још увек важећом Уредбом о коефицијентима… Подсећамо да ниједна установа социјалне заштите за смештај корисника у којој функционишу и раде „здравствени“ и „нездравствени радници“ не може да функционише само са здравственим радницима који свој посао не могу да раде без помоћног особља које негује кориснике, спрема и послужује храну, одржава хигијену и слично. Сви они су радили у истим условима и заслужују исти третман.

Радна група формирана одлуком ресорне министарке др Дарије Кисић (која је до сада одржала неколико састанака) коју чине представници репрезентативних синдиката и представници ресорног министарства дошла је до неколико заједничких закључака:

  1. Да постојеће цене рада у систему и однос коефицијената не одсликава праву слику обавеза и одговорности радника кроз предвиђену зараду,
  2. Да је неједнаким повећањима зарада у претходном периоду озбиљно нарушен баланс и однос зарада, а нарочито нису адекватно вредновани послови запослених који су носиоци посла у систему социјалне заштите,
  3. Да постоје 6 група послова у социјалној заштити које имају зараду испод минималне и да је потребно извршити повећање зараде овим радницима у највећем проценту како би ови радници прешли преко износа минималне зараде,
  4. Да са «новом ценом рада» не дође до смањења већ постојећих зарада ниједном раднику у систему, већ да се изврши реална корекција цене рада и да се тиме поново успостави баланс у зарадама.

 

***

Имајући у виду да ће планирање буџета за наредну годину доћи врло брзо сматрамо да је неопходно да размотрите и усвојите наш предлог с обзиром на бројне проблеме који тренутно постоје у систему социјалне заштите,  а један од њих је свакако неједнак третман радника услед оваквог «вредновања рада» уз хроничан недостатак радника у центрима за социјални рад и установама за смештај корисника. Проблема у социјалној заштити има много више, али овом приликом истичемо оне који су првог приоритета решавања и предуслов да се уопште може даље говорити о постављању система социјалне заштите на здраве основе. Радници су преоптерећени и увелико у процесу « сагоревања» и уз проблем «обрачуна зарада» смо дошли у ситуацију претколапсног стања система.  Радници су незадовољни и уз присутан мањак радника нема услова да систем са оваквим условима рада привуче младе који би требали да «освеже» систем и да се направи систем природног одлива и обнове радних капацитета. Тренутна старосна структура запослених је такође неповољна. У систему социјалне заштите је присутно генерално незадовољство које мора да се решава и први корак свакако треба да буде УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВИЧНОГ СИСТЕМА ОБРАЧУНА ЗАРАДА.

 

****

Када су у питању тренутна издвајања за трошкове рада у систему социјалне заштите располагали смо са подацима из марта месеца 2022. године – исплата зараде за фебруар 2022. То су подаци које смо урадили на основу табеле коју смо добили од ресорног министарства за све запослене – 10.962 радника (9.435 на неодређено и 1527 на одређено време)у систему социјалне заштите који се финансирају из следећих извора финансирања:  01,01-04,03-РФЗО и 07-ЈЛС.  Према распложивим подацима, постојећим коефицијентима и постојећим основицама (3.796 рсд, 4.175 рсд, 4.214 рсд и 4.405 рсд ) издвајања у погледу трошкова су :

ПРЕДЛОГ репрезентативних синдиката и закључак радне групе је да се утврди ЈЕДИНСТВЕНА основица за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама чији је оснивач Република Србија – за СИСТЕМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ на ниво  уједначене основице од 4.526,49 рсд.

Разлика између постојећег стања и стања са уједначеном основицом коју предлажемо на ниво од 4.526,49 би било око 15 % више издвајања из буџета за плате радника у односу на тренутно стање.

На предлог представника ресорног министарства урадили смо и додатну анализу за издвајањe средстава из буџета за запослене из буџета – извор 01 на бази месечног извештавања установа социјалне заштите у септембру 2021.године за укупно 7.312 радника (6.335 на неодређено и 977 на одређено ,од тога 3.331 радник са извора 01 :

И извор 01 – 04 из којег се финансира 3.981 радник :

Наглашавамо да се са Извора 01-04 финансира 50 % из буџета, а 50 % из цене смештаја.

 

Очекујемо да нас позовете у најкраћем могућем року како би сви заједно отпочели разговоре и решили горући проблем и отклонили неравноправности настале услед постојања 4 цене рада.

 

ИНИЦИЈАТИВУ ПОДНЕЛИ :

 

Синдикат запослених у
социјалној заштити РС

Мирјана Вељовић

                                                   

Синдикат запослених у здравству
и социјалној заштити Србије

Др Зоран Савић

 

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ